Vacature bestuursvoorzitter DonckHuys


Stichting DonckHuys zoekt een nieuwe bestuursvoorzitter

In verband met het naderende einde van de zittingstermijn van de huidige voorzitter van haar bestuur, zoekt Stichting DonckHuys een nieuwe voorzitter. Stichting DonckHuys levert een belangrijke bijdrage aan het sociaal en cultureel functioneren van de inwoners van Dongen. Ze doet dat door het faciliteren, organiseren en stimuleren van recreatieve, sociale, educatieve en culturele activiteiten.

Medio 2018 start een nieuwe fase voor DonckHuys, vanwege de verhuizing naar de nieuwe multifunctionele accommodatie “De Cammeleur”. Het bestuur zoekt een voorzitter die, samen met het bestuur, vorm geeft aan mooie nieuwe uitdagingen en de (door)ontwikkeling van Stichting DonckHuys.

Het betreft een vrijwillige, onbezoldigde functie. Het bestuur vervult vooral een toezichthoudende rol en laat zich leiden door de Governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Meer informatie over de functie vindt u in de tekst hieronder.  Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van Stichting DonckHuys per mail: secretaris@donckhuys.nl, u kunt hier ook voor 15 maart a.s. uw reactie naar toe sturen.

****

Stichting DonckHuys streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling van haar bestuur. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming.

He huidige bestuur bestaat uit vijf leden: Arie Tabeling, Jack de Wilde, Ellen Rompa, Sandra Heerius en Wim Baijens

De taken van het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van Stichting DonckHuys en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van de stichting, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de stichting, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.

Vanwege de bijzondere positie met de Gemeente Dongen als subsidieverstrekker aan de stichting houdt het bestuur op bestuurlijk vlak het contact met de Gemeente.

Het bestuur houdt op bestuurlijk vlak de contacten met besturen van de samenwerkende organisaties en stichtingen.

Het bestuur heeft een groot deel van zijn bestuurlijke taken gemandateerd aan de directie en houdt toezicht op de uitvoering hiervan. Het bestuur staat de directie tevens met raad ter zijde. Het bestuur zorgt voor een adequate invulling van de directie.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Elk bestuurslid moet:

 • affiniteit hebben met het werk van de stichting
 • in staat en bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de mening- en besluitvorming van het bestuur

****

Profielschets en taken voorzitter

Specifieke taken van de voorzitter

 • Voorbereiden van de agenda van het bestuur in samenspraak met secretaris van het bestuur en de directeur;
 • Leiden van de bestuursvergadering;
 • Zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door het bestuur en erop toezien dat de leden van het bestuur kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 • Erop toezien dat de leden van het bestuur hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden
 • Erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van het bestuur en haar leden;
 • Erop toezien dat de directie en haar personeelsleden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;
 • Erop toezien dat de contacten van het bestuur met de directeur naar behoren verlopen;
 • Erop toezien dat eventuele commissies van het bestuur adequaat functioneren;
 • Namens het bestuur aanspreekpunt zijn voor leden van het bestuur, directie en derden.

Vaardigheden/expertise van de voorzitter

Het is voor de voorzitter belangrijk dat hij/zij een toegankelijke bestuurder, teamspeler en netwerker is, die:

 • visie heeft op lange termijn beleid
 • over ruime bestuurlijke ervaring beschikt
 • beschikt over strategische en bedrijfskundige visie
 • onderhandelingservaring heeft
 • ervaring heeft met leiden van vergaderingen
 • communicatief vaardig is
 • kritisch is en belangen kan dienen
 • de organisatie extern kan vertegenwoordigen
delen:

Interessant nieuws?

Deel het via